Wyznacznikiem istnienia Teatru CST jest jego działalność teatralna oraz powstałe spektakle. Jednakże obok działalności artystycznej, członkowie teatru bardzo wcześnie zaczęli równolegle prowadzić działania wykraczające poza projekty stricte teatralne. W roku 2002 założyli Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur Sałasz, w skład którego wchodzą nie tylko aktorzy Teatru CST, ale i miejscowi działacze kultury, etnolodzy, artyści –  malarze, nauczyciele i inni. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Cieszyn. Stowarzyszenie cały czas ściśle współpracuje z Teatrem CST. Aktorzy studia są równocześnie realizatorami projektów Sałaszu. Założycielem Stowarzyszenia oraz jego aktualnym prezesem jest Bogusław Słupczyński. Jak ujmuje to statut Stowarzyszenia: Sałasz jest „organizacją twórczą, zrzeszającą osoby, którym przyświeca idea ocalenia dziedzictwa kulturowego różnych grup narodowych współistniejących ze sobą w danym regionie Polski poprzez Sztukę, przez: organizację spotkań twórców różnych narodów, wspieranie inicjatyw z zakresu teatru, muzyki, plastyki i literatury wywodzących się z różnych tradycji i kultur, inicjowanie i propagowanie badań i poszukiwań z zakresu antropologii kultury, w tym etnologii i etnografii, realizację przedsięwzięć artystycznych – festiwali, spotkań, warsztatów o charakterze wielonarodowym i wielokulturowym, edukację dzieci i młodzieży dotyczącą współistnienia i współtworzenia różnych narodów w kulturze i sztuce”[1].

Do tej pory Stowarzyszeniu udało się, dzięki Fundacji Kultury, Stefana Batorego i Wspomagania Wsi, zrealizować kilka znaczących projektów związanych terytorialnie z pograniczem Beskidu Niskiego i Bieszczad (wsie pogranicza kultur – Poraż, Niebieszczany, Mokre, Morochów, oraz wsie – Michniowiec, Bystre). Są to następujące przedsięwzięcia: Dzieci Sąsiadów (2002), Matarga (2003), Ścieżka Nadziei (2004), Szkoła Dziedzictwa Kulturowego Pogranicza oraz stworzenie Ośrodka Teatru Kultur (2005, 2006), organizacja Festiwalu Teatralnego Morochów/Mopoxib (2005-2008), projekt Mieszkać twórczo… (2009).

Równocześnie Stowarzyszenie prowadzi działania związane ze swoją siedzibą – z Cieszynem. Tu zostały zrealizowane m.in. następujące projekty: zdarzenie pt. Trzy dni natury Teatru, spotkanie pod nazwą Rosja – bliska czy daleka?, kilkufazowy projekt Moja obecność oraz Tworzę, więc jestem.

Sałasz jest grupą stosunkowo niewielką, stanowi on jednak zespół dobrze z sobą współpracujących osób. Jak pisze założyciel Stowarzyszenia: „Sałasz jest organizacją małą. To w ogóle nie jest żadna organizacja, to zespół ludzi(…) Świadczą oni swoją twarzą przed innymi, konkretnymi osobami, które w projektach Sałaszu są absolutnym podmiotem. Odpowiedzialność przed człowiekiem – twarzą w twarz – to jest to, co wyróżnia ten zespół”[2].[1] Statut Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur Sałasz, Archiwum Teatru CST

[2] http://www.salasz.prh.pl/index.htm