Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur „Sałasz” jest organizacją twórczą, zrzeszającą osoby, którym przyświeca idea ocalenia dziedzictwa kulturowego różnych grup
narodowych współistniejących ze sobą w danym regionie Polski poprzez Sztukę, a także:

a) organizację miejsc pracy – spotkania twórców różnych narodów

b) wspieranie inicjatyw z zakresu teatru, muzyki, plastyki i literatury wywodzących się z różnych tradycji i kultur

c) wspieranie inicjatyw w dziedzinie ekologii i ochrony przyrody

d) inicjowanie i propagowanie badań i poszukiwań z zakresu antropologii kultury, w tym etnologii i etnografii

e) realizację przedsięwzięć artystycznych – festiwali, spotkań, warsztatów o charakterze wielonarodowym i wielokulturowym

f) edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w duchu ochrony dziedzictwa kulturowego, współistnienia różnych narodów, kultur i wyznań

g) ochronę dóbr kultury materialnej i duchowej.

 

 

 

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:

a) umożliwienie twórcom różnych narodów przekazywania, prezentacji swojego dorobku

b) organizowanie warsztatów, festiwali, koncertów, spektakli, spotkań, akcji, których celem
jest integracja kulturowa z uwzględnieniem  wszelkich różnic wynikających z historii i tradycji różnych narodów

c) informację w postaci różnego rodzaju wydawnictw

d) prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w szkołach, w placówkach kultury i siedzibie Stowarzyszenia

e) organizację sesji naukowych

f) współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania

g) działalność gospodarczą w ramach przyjętych celów ideowych

h) opiniowanie aktów prawnych pozostających w bezpośrednim związku z celami Stowarzyszenia

i)  wspieranie indywidualnych działań obywatelskich chroniących dobra kultury.

 

Punkty 1 i 2 paragrafu II Statutu Stowarzyszenia na rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur SAŁASZ